موتور گیرلس سری C
توضیحات تکمیلی و اطلاعات فنی : مشاهده کنید
موتور گیرلس سری CMAX
توضیحات تکمیلی و اطلاعات فنی : مشاهده کنید
موتور گیرلس سری ER
توضیحات تکمیلی و اطلاعات فنی : مشاهده کنید
موتور گیرلس سری F
توضیحات تکمیلی و اطلاعات فنی : مشاهده کنید