کابین PL 107 :

   ترکیبی از چیدمان افقی و عمودی که در دیوارهای کناری به صورت افقی

   و در زیر آینه به صورت عمودی می باشد.زوار ها به صورت هم سطح و 

  غیر همسطح نصب می گردد.نوع سقف و کف قبل تغییر می باشد.

وضعیت موجودی

این محصول

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط