یوک (فریم کابین) :

                                                              

               یوک ساده                                                          یوک با فلکه هرزه گرد در بالا تک فلکه                                             یوک با فلکه هرزه گرد و مهاربند


یوک با فلکه هرزه گرد صلیبی                                                                        

یوک با فلکه هرزه گرد صلیبی                                                یوک با فلکه هرزه گرد در زیر زاویه دار                                          یوک بافلکه هرزه گرد درزیر درراستای ریل

        

                   

وضعیت موجودی

این محصول سفارشی

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط